14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Loading...
AmericanViet Nam
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Loading...
AmericanViet Nam

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (CT BVMT): là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Báo cáo CT BVMT sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm, bao gồm: báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu và khai thác khoáng sản.

Theo Khoản 1, Điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMTquy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 quy định: Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (trừ chủ đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của KCN) chỉ phải thực hiện 01 báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) và được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 37, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định Cơ quan tiếp nhận báo cáo như sau:

  • Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT, đề án BVMT hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sơ.
  • Sở Tài nguyên và
  • Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Quy trình thực hiện

Một số hình ảnh

Hình 1: Đo đạc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh khu cao ốc

Hình 2: Đo đạc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh khu máy phát điện

Hình 3: Đo đạc môi trường sản xuất công ty chế biến tinh bột mì

Hình 4: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Dịch vụ