14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Sổ chủ nguồn thải CTNH
Loading...
AmericanViet Nam
Sổ chủ nguồn thải CTNH
Loading...
AmericanViet Nam

Sổ chủ nguồn thải CTNH

Chất thải nguy hại là gì?

CTNH bao gồm các loại hóa chất dễ gây phản ứng, độc hại, chất thải sinh học dễ thối rữa, các chất dễ cháy, nổ hoặc các chất thải phóng xạ, các chất thải nhiễm khuẩn lây lan … có nguy cơ đe dọa tới sức khỏe đời sống con người, động vật và cây cỏ.

Nguồn phát sinh ra chất thải nguy hại chủ yếu từ các hoạt động y tế, công nghiệp và nông nghiệp.

Danh mục CTNH được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMTvề quản lý chất thải nguy hại, có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2015.

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hay Sổ đăng ký chủ nguồn thải là hồ sơ cấp cho chủ nguồn thải CTNH, trong đó liệt kê thông tin về chủng loại, số lượng CTNH phát sinh và quy định trách nhiệm về bảo vệ môi trường của chủ nguồn thải với CTNH đã được đăng ký.

Đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Theo Khoản 1, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH như sau: các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Theo Khoản 4, Điều 14, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định các đối tượng không lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải thì phải lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại Phụ lục 4A ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH, văn bản này có giá trị tương đương Sở đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Thời điểm thực hiện

  • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH trước khi đi vào vận hành thử nghiệm.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

  • Theo Điều 14, Thông tư 36/2015/TTBTNMT quy định chi tiết về thời gian giải quyết hồ sơ:
  • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNT trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này.
  • Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNT thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ.

Quy trình thực hiện

Một số hình ảnh

Hình 1: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Dịch vụ