14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Hồ sơ xin phép xả thải
Loading...
AmericanViet Nam
Hồ sơ xin phép xả thải
Loading...
AmericanViet Nam

Hồ sơ xin phép xả thải

Nghị định 201/2013/NĐ-CPquy định một số điều của Luật tài nguyên nước, quy định các đối tượng sau cần phải xin giấy phép xả thải:

  • Nước thải từ những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với khối lượng xả thải trên 5 m3/ngày đêm;
  • Nước thải từ những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có chứa các chất hoá học độc hại, chất phóng xạ;
  • Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đó không xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có thoả thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung;
  • Nước thải từ các hộ, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản với quy mô vượt quá 10.000 m3/ngày đêm.

Thời điểm lập hồ sơ xin phép xả thải

  • Trước khi đi vào vận hành, hoạt động, chủ dự án phải tiến hành lập hồ sơ xin phép xả thải

Quy trình thực hiện

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Theo Điều 35, Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Tiếp nhận và kiếm tra hồ sơ:

  • Thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (02 bộ hồ sơ kèm phí thẩm định, trường hợp do Bộ TN&MT cấp phép thì nộp thêm 01 bộ hồ sơ cho Sở TN&MT), cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;
  • Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải và nguồn nước trong hồ sơ đề nghị cấp phép (sau đây gọi chung là đề án, báo cáo):

  • Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do không cấp phép;
  • Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi vản bản thông báo nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 20 (hai mươi) ngày làm việc (không tính thời gian bố sung, chỉnh sửa);
  • Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

Thời hạn của giấy phép tối đa là 10 (mười) năm, tối thiểu là 03 (ba) năm quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 21 Nghị định 201/2013/NĐ-CP.

Một số hình ảnh

Hình 1: Giấy phép xả thải

 

Dịch vụ