14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Kế hoạch Bảo vệ Môi trường
Loading...
AmericanViet Nam
Kế hoạch Bảo vệ Môi trường
Loading...
AmericanViet Nam

Kế hoạch Bảo vệ Môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ môi trường mang tính pháp lý ràng buộc doanh nghiệp với cơ quan chức năng dựa theo những quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường 2014. Căn cứ vào những nội dung này mà cơ quan chức năng có thể dự báo, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng phát sinh từ dự án gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm:

 • Dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô, nâng công suất thuộc đối tượng quy định tại Cột 5 Phụ lục II, Nghị định này

 • Dự án có lượng nước thải phát sinh: 20 m3/ngày đến dưới 500 m3/ngày

 • Dự án có lượng chất thải rắn từ 01 tấn/ngày đến dưới 10 tấn/ngày

 • Dự án có lượng khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ
 • Dự án quy định tại Phụ lục IV, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Các dự án quy định tại điểm a và điểm b, Khoản 1, Điều 32 Luật bảo vệ môi trường năm 2014:
 • Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
 • Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.

Thời điểm lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

 • Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyển xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Quy trình thực hiện

Thời hạn giải quyết hồ sơ

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu số 03, Phụ lục VII, Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
 • Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng một văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần) theo Mẫu số 04, Phụ lục VII, Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

   

 

Hình 1: Giấy Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Dịch vụ