14 đường 31C, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Xác nhận hoàn thành ĐTM
Loading...
AmericanViet Nam
Xác nhận hoàn thành ĐTM
Loading...
AmericanViet Nam

Xác nhận hoàn thành ĐTM

Lập hồ sơ xin cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm mục đích:

  • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án là căn cứ để chủ dự án đưa dự án vào vận hành;
  • Là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở và khu công nghiệp;
  • Là giải pháp và công cụ giúp kiểm soát và hạn chế tác hại từ các nguồn gây ô nhiễm;
  • Tạo nên mối liên kết chặc chẽ giữa chính sách phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

Đối tượng cần phải lập hồ sơ xin cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Căn cứ cột 4, Phụ lục II, Mục I, Nghị định 40/2019/NĐ-CP, trường hợp cần xin cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT được hiểu như sau:

  • Nhóm dự án được ghi “tất cả”: các dự án này phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT;

  • Nhóm dự án được ghi “không”: các dự án này không phải lập hồ sơ đề nghị. Trường hợp các dự án có công trình xử lý chất thải thì phải gửi thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT cho cơ quan đã được phể duyệt báo cáo ĐTM trước khi đưa dự án vào vận hành;

  • Nhóm dự án được ghi “Thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải”: các dự án này nếu có công trình xử lý chất thải thì phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận.

Ngoài ra, theo khoản 6 điều 17 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định “Trường hợp công tình BVMT có sự thay đổi thì phải lập lại hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT” tức là mọi trường hợp thay đổi công trình BVMT đã được xác nhận hoàn thành, Chủ dự án phải lập lại hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

Các dự án KHÔNG thuộc đối tượng phải lập hồ sơ xin cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT thì phải thực hiện quan trắc môi trường để quan trắc chất thải, bảo đảm các nguồn chất thải trước khi thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho cơ quan đã phế duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành (Theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP).

Thời điểm thực hiện hồ sơ xin cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

  • Trước khi hết hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
  • Thời hạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Quy trình thực hiện

Dịch vụ